Read more about the article بررسي استفاده از پيچ و پلاک هاي ساخته شده از مش قابل جذب در اصلاح ناهنجاري هاي پيشاني و کاسه چشم در 20 بيمار مبتلا به کرانيوسينوستوز
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

بررسي استفاده از پيچ و پلاک هاي ساخته شده از مش قابل جذب در اصلاح ناهنجاري هاي پيشاني و کاسه چشم در 20 بيمار مبتلا به کرانيوسينوستوز

بررسي استفاده از پيچ و پلاک هاي ساخته شده از مش قابل جذب در اصلاح ناهنجاري هاي پيشاني و کاسه چشم در 20 بيمار مبتلا به کرانيوسينوستوز چکیده:زمينه و هدف:…

ادامه خواندنبررسي استفاده از پيچ و پلاک هاي ساخته شده از مش قابل جذب در اصلاح ناهنجاري هاي پيشاني و کاسه چشم در 20 بيمار مبتلا به کرانيوسينوستوز